Varsity girls
basketball
SCHEDULE
2022-2023
OPPONENT LOCATION & TIME SITE RESULTS
Ysleta(JV and V) logo Nov 04 / 6:00 PM
VS Ysleta(JV and V) IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Jefferson(JV and V) logo Nov 08 / 6:00 PM
VS Jefferson(JV and V) IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Bowie logo Nov 29 / 7:30 PM
VS Bowie IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Austin logo Dec 16 / 7:30 PM
VS Austin IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Tournament: Ysleta v. Fabens logo Dec 28 / 9:00 AM
VS Tournament: Ysleta v. Fabens IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Tournament: Riverside v. Alamogordo logo Dec 28 / 10:30 AM
VS Tournament: Riverside v. Alamogordo IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Tournament: Coronado v. Anthony logo Dec 28 / 12:00 PM
VS Tournament: Coronado v. Anthony IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Tournament: Immanuel v. Gadsden logo Dec 28 / 1:30 PM
VS Tournament: Immanuel v. Gadsden IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Chaparal logo Dec 28 / 3:00 PM
VS Chaparal IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Harmony logo Jan 06 / 7:30 PM
VS Harmony IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Clint logo Jan 13 / 7:30 PM
VS Clint IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
YWA logo Jan 20 / 7:30 PM
VS YWA IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Bowie logo Jan 27 / 7:30 PM
VS Bowie IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
Austin logo Feb 03 / 7:30 PM
VS Austin IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
San Elizario logo Feb 14 / 7:30 PM
VS San Elizario IHS El Paso, TX
- -
IHS
El Paso, TX
- -
PRIVACY POLICY | © 2023 MASCOT MEDIA, LLC